Motorplus

Geerarsa gurguddoo oromo


geerarsa gurguddoo oromo Oromoon kamiyyuu sagaleesaa geerarsa shaakalsifachuuf geeraruu ni danda’a. Aadde Bizunash gama isaaniitiin ''Walleen Afaan Oromoo waltajjii sadan irrattiyuu dhihaateera. Feyisa Abebe. VOA (Jaallannee Gammadaa, Namoo Daandii, Tuujubee, Soraa) waggaa waggaan hojii dargaggoonni Oromoo gama barreessuutiin taasisan kana qilleensarra oolchuun akka lammiin isaanii dhaga'u gochuusaaniif, Aaadaan uummata Oromoo beekumsa uummata Oromoo baatee labata aanuuf dabarsa. Wanti kunis akka irra deddeebi’e mul’atu weellisaa Geetachaw H/Maariyaamiifi Tsaggaayee Dandanaa [Sayyoo] muuxannoo isaanirraa ka’un himu. Pirezedaantiin Eertiraa Isaayyaas Afa-warqii jijjiiramoota gurguddoo biyya isaanii keessatti fiduudhaaf "hariitii hin barbaachisu" jedhan. According to Ruth Finnegan, praises such as geerarsa occur among the Oromo "who lay stress on the significance of personal achievement in war or hunting" (Finnegan 1970:111). Best Oromo entertainment website! Geerarsa Oromoo Geerarsi dhaadannoo namoonni dhaadatan,akeeka jiruufi jireenyaaf qaban kan ittiin agarsiisan, gootummaa hojiiisaaniirratti qaban kanittiin beeksifatan, hawwii fuuladuraa kan ittiin ibsataniifi malleen ittiin cookkatanidha. youtube. Youths, if they can’t resolve the riddles, they are expected to render land. 1. Geerarsa gosa lamatu jira. First, he wrote many books and made it available for the Oromoo people. Oromticha Oromo | Studies and collects on parts of very ancient, very long time cultures, beautiful places, voices and people of that connections. Ijoolleen sadarkaa Ittimakoo seenan bara afur booda gaammee haaddachuunroggee filatanii, jabbii tiksuu, bishaan daakuu, farada gulufuu, sirba sirbuufi geerarsa geeraruu baratu. “Sirna geejjibaa ammayyeessuun fedhiin hawaasdinagdee hawaasaa guutamuu qaba” by gaazexaa3kallacha3or Amazon Kindle Fire HDX 8. Akka aadaan geerarsa Oromoo qajeelchutti bakka namoonni walitti qabamanitti, bakka cidhaattiis ta’e, of danda’ee ayyaana dhaabbatee geeraruuf mirga geeraru idillaa’ee kan qabu nama hojii gootummaa hawaasa keessatti hojjete qofadha. Ka‟umsi qorannoos; afoolli Oromoo akkuma hawaasa keessatti faayidaa qabu ogummaa afaanii barattoota gonfachiisuufis gahee guddaa osoo taphatu xiyyeeffannoon qophii kitaabaa, barsiisotaafi barattoota biratti laafinna Afan Oromo The third most widely spoken language in Africa, after Arabic and Hausa A lingua franca (widely used as means of communication) in the whole of Ethiopia except for the northern part. This particular study is dedicated to the resistance of the Arsi Oromo against Shoan colonialism in the 1880s. Warri Amaaraa akkuma Oromoo ofii lilmoo faa malee hin tolchine. 👉 Liqaa gurguddoo biyyi tun waggaa 27 hin arganne argachiisan. gafarsaa fi bineensota gurguddoo biraatu jiraata. Every day. Every Ethiopian ruler, especially starting with emperor Menelik II, has devised systematic campaigns aimed at making the Oromo aliens in their own homeland, impoverishing millions by expropriating their land, […] Barsiisaa, qaaccessa geerarsa gilgaala(6) jalatti dhiyaate kanaan ol ta’uu mala. This paper. Mekuria Bulcha on His Most Recent Book Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. With a twinkle in his eye. Thesis (Ph. Duraa) Barataa ykn Tika(loon) Ulee Qal'oo 16-24 Foollee (G. Sirna Gadaa Oromoo. O D U U D U R I I, Addis Ababa, Ethiopia. Eeyyee! Ummanni oromoo roorroo jalatti fadhiidawaa turre. Qubeen afaan Oromoo amma biyya keessaa ittiin hojjetamaa jiru injifannoolee gurguddoo kana keessaa isa tokko May 20, 2020 - SIMANNAA ABO MAGAALAA SHAAMBUU #NewOromoMusic2020 #yooyyaatube #newethiopiamusic2020 #Neworomo Check Out New Oromo Musics, Oromo comedy vines,dances and More FDTD Afaan Oromo. 97 - A resolution calling on the Government of Ethiopia, the Tigray People's Liberation Front, and other belligerents in the conflict in the Tigray Region of Ethiopia to cease all hostilities, protect human rights, allow unfettered humanitarian access, and cooperate with independent investigations of Ummatni oromoo hunduu haawwii guddaa tokko qabaa. Tarkaanfiilee kana keessaa inni guddaan tokko, gaazexessitoota lammii alaa kan miidiyaalee gurguddoo alaaf hojjetan, fakkeenyaaf . Sito dove troverete tutti i tipi di Smartphone, smartwatch, tablet, pc ultimo modello e molto altro Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politics limited to the Oromo life style: the daboo (cooperative work) which involves geerarsa and other poetic genres; the gadaa (democratic system); sense of belongingness to the community, Oromummaa (Oromoness) and accountability to one's words and actions (Gemechu 1993; Addisu 1994). Deresa Gutema. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa oromo music ; tarkaanfiiwwan gurguddoo gama dinagdeetiin mootummaa wayyaaneerratti fudhatamuuf jiran posted by madda walaabuu press on 8/30/2016. “Oromo nation is subdivided into 11 major tribes: (1) Arsi, (2) Borana, (3) Guji, (4) Hartuma & Jile, (5) Itu & Humbana, (6) Karayu, (7) Mecha, (8) Raya, (9) Tulema, (11) Wallo, and Torban kana keessa adamoon uummata Oromoo (keessattuu Lixa Oromiyaatti) biratti haalaan beekama. His contribution in Oromo literature is bidirectional. Kunis Oromoon gabrummaa jalaa bahee, qabeenya umamaa isaa ofii isaatiin to’atee, afaan fi aadaa isaa guddifate, seenaa isaa barrefate fi barsiifate fi ummata isaa sirna gadaatiin bulchu dha. The Folkloric and Ethnographic Background 3. Guta Rebira Bekana. Gabaabsa Qorannoon kun faayidaa afoolli kitaabaafi barnoota Afaan Oromoo keessatti ogummaa gurguddoo afran afaanii ittiin barsiisuuf qabu xiinxalluu irratti fuulleffate. READ PAPER. Geerarsa dhiyeessiitii akka qaaccessan taasisi. Geda oromo. seenaa baay’ee namatti toluu nu barsiiftee kaanaaf baay’ee si galatoomfanna waan tokkotu naaf hin gallee maali yoo jettee yeroo baay’ee oromoo harargee hoggaa himamu seenaa gasa tokkoo qofaatu himama gosa gurguddo sadeen (3)jiru keeysaa seenaa afran qalloo qofaatu himama maalif kun Taha maalif kuun himamee kuun hin himamee kanuma ammaa kana keeysattuu waa hedduutu mula’ata silaa kun WithQubee, Afan Oromo, the language so many fought and died to keep alive and legal, was sprung into its current revival period. Dhuma Jarraa 13ffaa - kitaabni jalqa Oromo Rabbi Al Qulbi Ali Umariin barreeffame. Akka dargaggoonni Oromoo naannoo kana keessatti dhalatanii hiree barnoota olaanaa argatan qorannoo geggeessanitti, yeroo ammaatti akka Oromootti jiraachuun Oromoota Waanbaraa gaaffii keessa galee jira. Affeerraa walaloo sirboota durii oromoo FB dhaan. Mil'uu Miliquu Afaan Oromoo Fiction By Guta Rebira. Geerarsa as the Oromo National Literature With a twinkle in his eye. Kun seena keenya, seena afaan keenyati. So, more or less, the categories and articles regarding the Oromo people, famous Oromo, clans and athletes are organised. Manni keenya akka hinraafamneef, dimdimoon mana keenyaa jajjabeeffamuu qaba. 15,716 likes · 3 talking about this. ) ta’uu danda’a. Dargaggoota Oromoo 'Washington DC kitaaba keenya akka itti erginee saba Oromoo faana walbaruuf haamilee cimaan nucina dhaabachuu isaaniif, 7. 👉 Deeggarsa biyyi tun waggaa 27 keessa argattee hin beekne argachiisan. Mararaa Guddinnaa filannoon bara 2007 kun yeroo kamiyyuu caalaa sirrittii kan ittii qophaa’an ta’uu himanii kanaafissa, KFOn Oromiyaa handaara arfaniinuu waliin gahuudhaan, hojii saba boonsu; cunqursitoota boochisu hojjataa aka jiru ibsan. geerarsa caalaabultumee(2008):qaaccessa diddaa maastar pilaanii gama fayyadama afaaniitiin sisaay magarsaa ejjataa waraqaa qorannoo digrii lammaffaa (ma)guuttachuuf qophaa’emuummee afaan oromoo,hogbarruufifook looriifdhiyaate koolleejjii namoomaa,qorannoo afaanotaa,joornaalizimiifi qunnamtii yuunivarsiitiiaddis ababaa hagayya, 2011/2019 Taate gurguddoo 100 seena ogbarruu Afaan Oromo keessatti Major 100 events in Oromo Literary History kan hafe yookin hanqate,kan dabalamuu ykn hir'achu qaba jettan naaf barreessa. aartiin daawitii eenyummaati, kanaaf weellistoonni angaafootaa irratti du'anii sirna gita bittaa waliin wal'aasoo Silaa haalli dansi utuu Oromoon finnaa empayera Itophiyaa mallattoon saa faajjii bifsadee, magariisa, keelloo fi diimaa taheef amanamummaa kakachu hin baanne misha ture. Baatii darbe irraa eegaluudhaan barattootni Oromoo mooricha Oromo vine and technology, Hirna. For you to like us and like to hang out with us. “Yaa Oromo qulqullu qonneet nyaanna lafan gurgurru” was a key Oromo’s song against that infamous master plan of Finfinne. Oromo have an extraordinarily rich heritage of proverbs, stories, songs and riddles AO has been not only completely neglected but ruthlessly The Oromo language team which was organized about 1890 consisted 15 to 20 members. The Ethiopia’s government military detained and attacking masses of the Irreecha Oromo revellers in Bishooftuu 4 October 2020 The Ethiopia’s military in suppressing the iconic Oromo culture blocking the Oromo Irreecha revellers from Hora Harsadii in Bishooftuu 4 October 2020 This is Kefiyalew, Oromo national hero, the Ethiopian security The Oromo conquest and incorporation was accomplished by the Abyssinian state under Menelik during the last quarter of the 19th century. push({}); Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Gaaffiiwwan gilgaalicha jalaa yaada qaaccessichaa keessaa hinba’an. 340 likes. Geerarsi qondaalaa kan qondaalaan geeraramuudha. Gaaffiiwwan ( A, fi B) jalaa haalaan dubbisuun barattoota kee waliin dammaqinaan hojjedhu. Innis geerarsa qondaalaa fi geerarsa gurgudduu jedhama. US Senate passes resolution calling for withdrawal of Eritrean forces from Ethiopia OR S. Malkamuu Jaatee, Caamsaa 15 bara 2020 Seensa Ummati Oromoo mootummaa-maleeyyi ta’uudhaan walabummaa sarbamee, aangoo ittiin diina ofi irraa ittisu dhabuudhaan, balaa (rakkinoota) gurguddoo sirna mootummaa … Read More » Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Res. The main category is Ummata Oromoo and inside there are four categories: Atileetota Oromoo‎, Oromoo Beekkamoo‎, Qabsaawota Oromoo‎ and Qoqqoodama Oromoo‎. Description x, 258 leaves. 15 Full PDFs related to this paper. Daayi Oromoo Itophiyessoota, nambiyyaa Itophiyaa jedhamanii gurguddoo Habashaan haammatamuu dha. Fakkeennaaf sadarkaa digirii sadeessootti, ogbarruu Oromoo irratti qorannaan hojjataman keessa kan Dr. Oromo Rally in Dallas-Fort-Worth: June 27, 2014 OMN: QOPHII ADDAA – Abbaa Fatii Waa’ee Hammaaressaa Ni Dubbatu Oromia Radio UK: Interview with Prof. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Akaakuu Geerarsa. He has been edited more than 60 books which also written in Afaan Oromo. A short summary of this paper. Geerarsa aadaa kan Aanaa Giddaa Ayyaanaa. Download PDF. 0-8 Dabballee Barataa(qananii) Guduruu 8-16 Ittimakoo (G. Foollee (Gaammee Guguddaa) (Ganna 16-24)- Gaammee Didiqqaan Ukee ykn Unkee jala bauudhaan gara sadarkaa Foolleetti ceu. Kutaa Tokkoffaa Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Yaadaa fi Odeeffannoo qabdan 👉🏾@mediaonekobot irratti nuuf ergaa. 530 likes · 1 talking about this. com/channel/UCaWKRXA3-2vYc8ukOaTb1vw/store Artist : Mix Oromo ArtistSongs : CollectionAkka aadaa Oromootti Geerarsi Sirba Dhiiraa ti,dhii Check http://www. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Taaddesee Jaalataa afoolaa fi tapha ijoolle Oromoo Gujii irratti hojjatan, kan Dr. Asafaa Teferraa ogwolaloo diddaa Oromoo Salaalee irratti hojjatan fi biyya keessa Yuunivarsitoota 6. Yeroo garaagaraatti barruulee ‘SIIFSIIN’ jedhamuufi kitaabota Afaan Oromoo hedduu maxxansiisaa jiraachuun keenya Oromoo biratti kan beekamedha. 8K likes. Garuu, Oromoon “nu warra kiristaanaa fixuufi” jedhee, warra Faranjii irraa meehsaa jabanaa guurratee, ogeessa waraana Faranjitiinis leenjifamee jira. )--Indiana University, 1990. Taate gurguddoo 100 seena ogbarruu Afaan Oromo keessatti Major 100 events in Oromo Literary History kan hafe yookin hanqate,kan dabalamuu ykn hir'achu qaba jettan naaf barreessa. These values are expressed in geerarsa or mirisa (singing), storytelling, poems, proverbs, etc. The geerarsa is also a genre for criticizing one's lineage, explaining specific facts, and reflecting upon one's self. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Format Book Published 1990. Dura taa’aan Kongressii Federaalawa Oromoo Dr. Oromoon Gullallee akkuma Oromoo Arsii, Oromoo Harargee faa biyya ofii fi bilisummaa ofiitii ka’ee, diina itti dhufe dura dhaabate. Telemetrioda mediaoneko Respect and social equality are expected among members of the Oromo community. Page kanaan oduu durii,sheekkoo,taphaa ijoollee fi,k,k,f ittin wal barsifna kanaaf page kana ""Like " gochun aaddaa Iyya Dabarsaa!! Posted by: bilisummaa July 6, 2013 Leave a comment Review Overview User Rating: Be the first one ! Kabajamtoota Lammii Oromoo Bakkuma jirtanitti nagaan keenya kan Waaqa garaa gurraachaa tokkicha maqaa dhibbaa isin haaqaqqabu. Geerarsa in the Context of Amhara/Ethiopian Colonization 6. Geerarsa March 03, 2021 1 Adwa and Abyssinia’s Participation in the Scramble for Africa: Has that Relevance to the Ongoing Oromo protests? Mekuria Bulcha, PhD, Professor Whenever an Oromo scholar or politician mentions Menelik or his conquest of Oromia, the scathing criticism that meets him or her is that history is irrelevant for the current … Akka fakkeenyaatti rakkoolee gurguddoo ummatni Waanbaraa himachaa jiru haa laallu. Fe'umsa al ergii fi alaa galu bifa ariifataan imalchiisuuf dhabba The historical transformation of a folklore genre : the geerarsa as a national literature of the Oromo in the context of Amhara colonization in Ethiopia / Addisu Tolesa. Barreeffamaan kun gurguraaf kan qophaa’ee miti (This brochure is not for sale) Namni tokkoo an Oromoo dha ofiin jechuu dura eenyumaa saba Oromoo, seenaa, aadaa, afaan fi amantii sabichaa beekuutuu irraa eegama. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. Kana beekuuf immoo, wa’ee maalumaa Sirna Gadaa hubachuun barbaachisaa dha. Geerarsa in the Oromo Heroic Worldview 5. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. oromp3. Osoo shirri meeqa biyya keessaa fi alaa irratti raawwatamuu, ilmi Abbaa GadaaBadhaasa Noobeelii Nageenyaa lammiin Itoophiyaa tokkollee hin arganne, badhaasa guddaa addunyaa kanaa injifatan. His literary focus is politics, language skills and indigenous oral tradition. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. The Ethiopia’s government military detained and attacking masses of the Irreecha Oromo revellers in Bishooftuu 4 October 2020 The Ethiopia’s military in suppressing the iconic Oromo culture blocking the Oromo Irreecha revellers from Hora Harsadii in Bishooftuu 4 October 2020 This is Kefiyalew, Oromo national hero, the Ethiopian security Tokkummaan (sabummaan) ummata Oromoo seera umamaa fi dhalotaan daangefamuun gosota gurguddoo kudha tokko (11) irratti ijaaramee jiru ilaalcha Oromummaan tikfama. Addisuu Toleessaa geerarsa Oromoo irratti hojjatan, kan Dr. The Geerarsa: Poetics in Performance 4. Respect for elders, social responsibility for the community and Finfinnee, Muddee 24, 2013 (FBC) - Dhaabbanni Tajaajila Loojistiksii Galaanaa Ityoophiyaa Doolaara miiliyoona 11 oliin bittaa konkolaattoota fe'umsaa gurguddoo 150 raawwaachuu beeksise. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafanii in jiraatu; isaan keessaa garuu jaalalatu caala. com/ for more Oromo music, comedy, drama, film, movie & MP3 Songs. 3 From the above significance of geerarsa: historical/political and Media Ko telegram kanalining statistikasi va postlari. Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) jaarmaa Oromoo biraa jaalala fi kabaja guddaa qabu ta’uun beekkamaa dha. 10 Full PDFs related to this paper. “Waan akkanaa dur bira kunne” jatte ja’aan fadhiidoon, gurbaan soddaa eeguma mana keessaa waa hate booda isii daaraa keessa sunsumaan wal fakkaattee teessu agarraan naasuun taphachiisuuf arraba ‘qiiq…qiiq’ itti goonaan. That is why land is the foundation of Oromo’s jiruuf-jireenya and cultural values. Geerarsa is used to praise good behavior and discourage behavior that is not approved by the community. Walumaagalatti haawwiin ummata Oromoo jecha tokkon yoo ibsamuu bilsummaa argachudha. Hammi isin nuuf ergitan fuula hamma barbaaddan ta’uu danda’a. Barruun isin nuuf ergitan walaloo, asoosama gabaabaa, Afoola Oromoo (weedduu, eebba, Geerarsa, Mammaaksa, oduu durii, Hibboo Oromoo, baacoo Boromoo, tapha ijoollee, Faaruu Waaqaa, faaruu gootaa, faaruu Asmaarii…. Geerarsa in the Changing Conditions of Oromia and Ethiopia 7. D. We are not the biggest but we are working hardest. Lammataa) Sigabaa biyyaa baasa Hofaafii ulee 24-32 Kuusaa (qondaala) Biyya tiksa Eeboo 32-40 Raabaa (doorii) (jiruu qabeenya hora) Ulee 40-48 Gadaa (Luba) Biyya Bulcha Dhugoo 48-56 Luba (yuuba) 1ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 56-64 Luba (yuuba) 2ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 64-72 The theme of geerarsa genre nowadays has transformed into having a double-face, Janus-like: one is 'traditional' praises communicating and preserving the Oromo culture while the other is the 'contemporary' protest song articulating the Oromo struggle and aspiration to subvert the Tigre-Amhara rule in Oromia. Geerarsa akka dhiyeessan taasisuunis qaacceessiisi. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Qondaalaan nama duulee diina ofii ajjeesee kan mirgaan gale ykn bineensota bosona keessa jiraatan (leenca, gafarsa, arba, qeerransaa fi kkf) adamsee kan ajjeesedha. Qaamaota gurguddoo sadiitu bal’inaan socho’aa ture waan ta’eef gargar baasuuf ‘Warra Oromoo’, ‘Warra Wayyaanee’ fi ‘Warra Shiftaa’ jechuudhaan yeroo warri keenya haasa’an dhaga’aa guddanne. Galatoomaa!. Finfinnee, Amajjii 20, 2013 (FBC) - Ministeerri Fayyaa Dhaabbilee Itti Waamaman Waliin Ta’uun hojiilee gurguddoo baatiwwan 6 darban raawwataman gamaaggame. 9. Kabaja fi jaalala kan horate hojii saba Oromoo boonsu hedduu waan hojjeteef; injifannoo hedduu waan galmeesseef. Akka aadaan geerarsa Oromoo qajeelchutti bakka namoonni walitti qabamanitti, bakka cidhaattiis ta'e, of danda’ee ayyaana dhaabbatee geeraruuf mirga geeraru idillaa’ee kan qabu nama hojii gootummaa hawaasa keessatti hojjete qofadha. Like the Somali geerar, Finnegan writes, the Oromo geerarsa is "often in the form of a challenge, sometimes hurled between two armies" (p211 citing Chadwicks 5 1940:548-9). Geerarsa yeroo bayyee kun fayyadamnuuf gootummaa farsuu fi onnee horchiisuuf yemmuu ta’u, dur irraa kaasee hawaasni Oromoo yeroo diina isaa loluuf deemuu fi erga hinjifatee deebi’e booda, yeroo adamoo deemamuu fi yeroo ajjesanii deebi’aan nama gootummaa rawwatee jajjabeessuf ni geerarama. by Mohammed Ademo (OPride) – The history of the Oromo people, Ethiopia’s single largest ethnic group, is marked by socio-political oppression and a continuous resistance against it. Bara Warri Oromoo jedhaman kun turan, hanni bade ture; qotiyyoon diida bula. Ministeerri Fayyaa Dhaabbilee Itti Waamaman Waliin Ta’uun hojiilee gurguddoo baatiwwan 6 darban Sirna Gadaa Oromoo. However, besides Onesimos and Aster, Lidia Dimbo,14 Stefanos Bonaya who was originally from Lamu in present day Kenya, Natnael, and Roro were among the active members of the team. https://www. Mil'uu Miliquu, 2013. Personal Blog. Oromoo kana irratti gaaddidduu uumuuf taasisaa jiru of irraa ciranii sagalee Oromoo guyyaa kanatti caalaa dhageessisuuf tarkaanfiilee jajjaboo fudhachuutu irraa eegama. A short summary of Oromoon kamiyyuu sagaleesaa geerarsa shaakalsifachuuf geeraruu ni danda’a. Qorattoonni dhimma, aadaa, afoolaafi seenaarratti hojii keessan hojjetaa jirtaniifi warreen aadaa keessan leellistan hojii kanatti akka gammaddan abdiin qaba. Oromo Folklore and Ethnography as a Historical Source 2. Hiikkaa Google Afaan Oromoo Irratti Haa Hirmaannuu admin Jan 27, 2020 2 (adsbygoogle = window. The Oromo of ancient Egyptian descent, the Khmet of Pharaoh. Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Haroomaayaa baatiiwwan ja’aaf mormii gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo kan itti fufan yommuu tahu, Waraanni Agaazii Barattoota Oromoo lama rasaasaan ajjeesuu fi barattoota hedduu rasaasaa fi boombiidhaan madeessuun gocha sukaneessaa raawwachaa jira. I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora (or any other Afaan Oromo learner) appreciate the content and beauty of the words that go into these songs. Geerarsa keessatti illee bakka ajjeesaan Ummanni oromoo gowwaa akka loon wayyaanee, OPDO’tii miti. adsbygoogle || ). Hojiiwwan achitti dhiheesses yoo ibsu geerarsa, sirboota aadaafi Akka Baala Isaafo weellisuu isaa hima. Guraacha Oromoo. 2. we will learn about computer in details, If you are attend properly Yaada Waldaa Muziqeessitoota Oromoo Walajjiiwwan gurguddoo akkanaa kan biyya bakka bu’uun imalamu irratti namoonni weellistoota kaan kan maqaa qaban arguufillee ni gaafata. Afan Oromo is Africa’s fourth most widely “spoken” language, and since the November 3, 1991 adoption of Qubee, it’s also becoming one of the top “written” languages in Africa. Nammi surrii nagaa akka Oromoon walabummaa dhabe deebifachuuf mirga qabu hin haalu. 3,090 likes · 3 talking about this. Download Full PDF Package. During the last decades, long geerarsa's have dealt with the political situation of the poets' regions or countries, and thus fre-quently have strong nationalistic tones. geerarsa gurguddoo oromo